Vedtægter

Sydals

Kegleklub

SAK logo

Vedtægter for Sydals Kegleklub


§ 1

 

Klubbens navn er SYDALS KEGLEKLUB med hjemsted i Sydals-Hallen i Tandslet der ligger i Sønderborg Kommune.


§ 2

 

Formål: At give medlemmer mulighed for at dyrke keglesport på Sydals


§ 3

 

Klubben er tilsluttet Jydsk Kegle Union (JKU)


§ 4

 

Bestyrelsen opkræver kontingent. Kontingentet opkræves årligt. Erlagt kontingent tilbagebetales ikke.


§ 5

 

Forretningsordenen fastsættes af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer:Formand, næstformand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger kasserer.

Medlemmerne vælges til bestyrelsen for 2 år ad gangen og afgår med henholdsvis

2 og 3 medlemmer hvert andet år.

Generalforsamlingenvælger for 1 år ad gangen 2 suppleanter for bestyrelsen.

Desuden vælges 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen bemyndiger skriftligt medlemmer af klubben der kan vælges til repræsentantskabet i Sydals-Hallen.


§ 6

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 2 ugers varsel ved offentliggørelse.

Forslag skal, for at kunne behandles, være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer, der deltager i generalforsamlingen. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflerhed.

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 7

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal af året med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag

5. Valg til Bestyrelse og af revisor samt suppleanter.

6. Eventuelt.


§ 8

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen, eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer anmoder skriftligt herom. Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er modtaget af bestyrelsen.


§ 9

 

Klubbens regnskal følger kalenderåret.


§ 10

 

Bestyrelsen holder møde når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter begæring herom. For at være beslutningsdygtig skal mindst 3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over det på møderne passererede føres en protokol. Protokollen oplæses ved det efterfølgende møde under punktet, godkendelse af referat fra sidste møde.


§ 11

 

Kegleklubbens opløsning kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Første gang med mindst 2/3 af de af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Den sidste gang ved almindelig stemmeflerhed.

Klubbens midler tilfalder Sydals-Hallen med det formål at oprette en ny selvstændig kegleklub på Sydals.


Vedtaget på generalforsamlingen den 7/2 1994.

Ændret den 12/2 2001.

Ændret den   6/2 2006.

Ændret den 16/2 2009.